صفحه اصلي > مقالات > مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان


13-04-1394, 00:23. نويسنده: site-admin
تمامي ساختمانها ساختمانهاي بالاي 100 متر مربع

ساختمانهاي بالاي 200 متر مربع

ساختمانهاي بالاي 600 متر مربع

سال
تهران و شهرهاي تابعه مراكز استان گروه الف مراكز شهرستان استانهاي گروه الف ، مراكز استانهاي گروه ب تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب ، مراكز استانهاي گروه ج 1384
مراكز استان گروه الف مراكز شهرستان استانهاي گروه الف، مراكز استانهاي گروه ب تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف ، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب ، مراكز استانهاي گروه ج تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب ، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج 1385
مراكز شهرستان استانهاي گروه الف، مراكز استانهاي گروه ب تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف، مراكز شهرستان استانهاي گروه ب، مراكز استانهاي گروه ج تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج 1386
مراكز شهرستان استانهاي گروه ب،مراكز استانهاي گروه ج مراكزشهرستان استانهاي گروه ج تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج - 1387
تمامي شهرهاي استانهاي گروه الف تماميشهرهاي استانهاي گروه ب - - 1388
تمامي شهرهاي استانهاي گروه ب، مراكز شهرستان استانهاي گروه ج تماميشهرهاي استانهاي گروه ج - - 1389
ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه الف، تمامي شهرهاي استانهاي گروه ج - - - 1390
ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه ب - - - 1391
ساختمانها با تكنولوژي جديد در روستاهاي استانهاي گروه ج - - - 1392

 

بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت موارد زير در ساختمان الزامي است.

 • عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان
 • نصب پنجره‌هاي دوجداره با قاب‌هاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد
 • عايق‌كاري كانال‌هاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم
 • نصب سيستم‌هاي كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتورها
 • نصب سيستم‌هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط


براساس ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان حداقل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان به شرح زير مي‌باشد:

 

 • گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح
 • چك ليست انرژي
 • چك ليست كنترل پوسته خارجي ساختمان
 • نقشه‌هاي ساختمان
 • مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم‌هاي عايق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزاي پوسته خارجي ساختمان
 • مشخصات فني سيستم‌هاي تاسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تامين آب‌گرم مصرفي و روشنايي مورد استفاده در ساختمان‌ها

بازگشت